วิทยาลัยชุมชปัตตานี จัดโครงการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชปัตตานี จัดโครงการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

04 กุมภาพันธ์ 2562 11:13

    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
   นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวว่า การฝึกงานเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษา มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษา จะได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง จนมีความสามารถในการทำงานสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการทำงาน ขั้นตอนการพัฒนางานที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการฝึกทำงาน ร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญยังสร้างความเชื่อมั่นและเกิดเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ การฝึกงานจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการกำกับ ติดตาม เพื่อประเมินคุณภาพ และคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
   ซึ่งการปัจฉิมนิเทศฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน เป็นการสรุปและรายงานผลจากการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ต่อไป การฝึกงานของนักศึกษา ตามโครงการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทั้งสิ้น จำนวน 255 คน ประกอบด้วย
1. นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 67 คน ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 25 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น 320 ชั่วโมง
2. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 คน ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 25 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น 320 ชั่วโมง
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 25 คน ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 – 25 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น 320 ชั่วโมง
4. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 120 คน ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562 รวมระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น 320 ชั่วโมง
5. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 22 คน ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 18 มกราคม 2562 รวมระยะเวลาฝึกงานทั้งสิ้น 400 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.