สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี

04 กุมภาพันธ์ 2562 11:37

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.