สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ 2562 วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพุทธชาด โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ 2562 วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพุทธชาด โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

07 กุมภาพันธ์ 2562 13:20

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.