สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลับชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

833 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลับชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

11 มิถุนายน 2562 08:42
  สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมอภิปราย เรื่อง "ประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ : ความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ข้อดี อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับระบบและประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสถาบันฯ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนโยบายและทิศทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 
ในการประชุมฯ ครั้งมี มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 150 คน ได้แก่ กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการและอนุกรรมการ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนพนักงานราชการและบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน