วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่จัดทำหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรุ่นที่ 1/2562 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พศ. 2562 ณ บ้านพร่อน หมู่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

150 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่จัดทำหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรุ่นที่ 1/2562 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พศ. 2562 ณ บ้านพร่อน หมู่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

17 มิถุนายน 2562 09:37
   วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่บ้านพร่อน หมู่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาเพื่อจัดทำหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรุ่นที่ 1/2562 ในระหว่างวันที่ 15 เดือนมิถุนายนถึงวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พศ. 2562 ภายใต้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา
   โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา นายชยากร มณี เจ้าพนักงานประมง ซึ่งจะเป็นอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรดังกล่าว
   วิทยาลัยชุมชนยะลาเห็นความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จึงจัดให้มีหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพและชุมชนต่อไป