วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านคลองทรายใน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านคลองทรายใน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

18 มิถุนายน 2562 08:34

   วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 โครงการเชิญชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.