​วิทยาลัยชุมชนยะลามอบอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

624 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลามอบอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 กรกฎาคม 2562 22:44
   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชม 7 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชาด้วยกัน ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิสลามศึกษา และสาธารณสุขชุมชน ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 255 คน และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,085 คน โดยได้นำนโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชนที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”