วิทยาลัยชุมชนสตูล หารือความร่วมมือรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

424 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล หารือความร่วมมือรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL)

07 ตุลาคม 2562 10:38
   4 ตุลาคม 2562 : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูลและนางเกษร ปะลาวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล หารือความร่วมมือรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษาทุนตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโอกาสต่อไป