วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการจัดทำแผนงานบูรณาการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

454 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการจัดทำแผนงานบูรณาการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

16 ตุลาคม 2562 16:14
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดทำแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ในการจัดทำแผนเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการสร้างความสามัคคี ความปรองดองบนความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา