สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

935 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

21 พฤศจิกายน 2562 14:25
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13  “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวิทยาลัยชุมชน ร่วมนำเสนอบทความจำนวน 15 เรื่อง
   ซึ่งการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และด้านการวิจัยร่วมกัน