วชช.นธ. ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา และพิธีหล่อเทียน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

290 Views |

วชช.นธ. ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา และพิธีหล่อเทียน

01 กรกฎาคม 2563 12:44
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมบรรยายความเป็นมาของวันเข้าพรรษา และพิธีหล่อเทียนพรรษาภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  ปี 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
   กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษาและพิธีหล่อเทียนพรรษา และร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูประเพณีที่ดีให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป โดยได้รับเกียรติ จากพระคุณเจ้าพระสมุห์นพเดช เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ธรรมเจริญ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องกิจกรรมวันสำคัญวันเข้าพรรษาและพิธีหล่อเทียนพรรษา ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 3 หน่วยจัดการศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม