​สวชช. พัฒนาผู้สอนพร้อมสู่ยุค New Normal 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

247 Views |

​สวชช. พัฒนาผู้สอนพร้อมสู่ยุค New Normal

15 กรกฎาคม 2563 15:57
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบ เรื่อง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนอย่างไรในช่วงความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในยุคความปกติใหม่ (New Normal) หลังจากที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนเป็นแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 โดยมีกำหนดจัดอบรม 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 : วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3 : วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
   ซึ่งในการอบรม ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยในยุคความปกติใหม่ ต่อจากนั้น เป็นการอบรม หัวข้อ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณัฐโชติ ต่อด้วย วิธีสอนการสอนออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดย รศ.ดร.จินตวีร์ คล้างสังข์ ปิดท้ายด้วย หัวข้อ การนำเสนอตัวอย่างกรณีการสอนออนไลน์ และการสอนออนไลน์ผสมผสานออนไซต์
   โครงการฯ นี้ มีเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ บุคลากรวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยจัดประชุมแบบออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม ZOOM