วชช.ยะลาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้การปลูกพืชหลังจากการทำนา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

220 Views |

วชช.ยะลาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้การปลูกพืชหลังจากการทำนา

16 กรกฎาคม 2563 14:30
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรม : การจัดการความรู้การปลูกพืชหลังจากการทำนา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านบาโงตาแย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   ภายในโครงการฯ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มและแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ, ความต้องการการปลูกพืชหลังนา, การวางแผนการดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดการทำแผนงานของกลุ่ม และบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยนางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้