วิทยาลัยชุมชนตาก นำร่องหลักสูตรอนุปริญญา การปกครองท้องถิ่น เรียนออนไลน์ตลอดหลักสูตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

273 Views |

วิทยาลัยชุมชนตาก นำร่องหลักสูตรอนุปริญญา การปกครองท้องถิ่น เรียนออนไลน์ตลอดหลักสูตร

16 กรกฎาคม 2563 14:40
   วิทยาลัยชุมชนตากจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ห้องเรียนออนไลน์) โดยมีนางจิตติมา กันทะวงศ์ นายจิรภัทร แย้มชัย และนายณัฐพนธ์ วิเชียรโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ครั้งนี้ จัดโดยงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่องที่วิทยาลัยชุมชนตากได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในยุค New Normal เป็นการเรียนออนไลน์ตลอดหลักสูตร มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนและลงทะเบียนแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 41 คน จากหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอสามเงา และอำเภอเมืองตาก โดยเริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ในพื้นที่ตั้งของแต่ละคน ตั้งแต่เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา