วิทยาลัยชุมชนยะลาเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

208 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

16 กรกฎาคม 2563 15:02
   นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในรูปแบบจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา”เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม
   โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามนโยบายระดับประเทศและจังหวัดต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์