​วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

14 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก

07 เมษายน 2564 13:47
   ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย โดยมี นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิคการเล่านิทานและการทำสื่อประกอบการเล่านิทาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างสายใยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการที่ดีสมวัย ผู้ปกครองและครู
3. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้รับการพัฒนาเทคนิคการเล่านิทานที่มีคุณค่าต่อเด็กและสามารถเลือกนิทานที่ดีแก่เด็กได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูสามารถผลิตสื่อประกอบการเล่านิทานที่มีคุณค่าต่อเด็กและสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการเล่านิทานให้กับเด็กได้