ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

1,452 Views |

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

25 กุมภาพันธ์ 2562 15:06