กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง : สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง
หน้าแรก / กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง
10,838 Views |

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

 

กฎกระทรวง

 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

ประกาศ

 

แนวทางปฎิบัติ

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.