กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง
หน้าแรก / กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง
14,289 Views |

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

กฎกระทรวง

 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

แนวทางปฎิบัติ

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.