โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนออนไลน์ผสมผสานออนไซต์ 21ST CENTURY BLENDED LEARNING TOOLS โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนออนไลน์ผสมผสานออนไซต์ 21ST CENTURY BLENDED LEARNING TOOLS โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา

20 กรกฎาคม 2563 12:59